Načítání...

Obchodní podmínky

užívání a provozu MIMIA systému na portálu mimia.cz provozovaného společností Webgrace s.r.o (IČO: 068 19 737) se sídlem Brno, Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104470 (dále jen „Webgrace s.r.o.“)

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK:
verze 1/2018 účinná od 25 5. 2018

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. DEFINICE POJMŮ
 3. MIMIA SYSTÉM
 4. UKONČENÍ SMLOUVY
 5. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A SPORŮ
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Webgrace s.r.o. vydává tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti s užíváním MIMIA systému.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy mezi Provozovatelem a Členem a platí bezvýhradně pro smluvní vztahy mezi nimi, ledaže je ve smlouvě sjednáno odchylující se ujednání.
 3. Obchodní podmínky jsou přístupné na www.mimia.cz/obchodni-podminky 
 4. Znění obchodních podmínek může Provozovatel v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, takovou změnu oznámí Členům předem nejpozději jeden kalendářní měsíc před účinností zamýšlené změny obchodních podmínek, a to prostřednictvím portálu mimia.cz a e-mailového kontaktu Člena, přičemž součástí oznámení bude text změněných obchodních podmínek. Člen je oprávněn tuto změnu odmítnout, v takovém případě je Člen oprávněn smlouvu vypovědět, prostřednictvím výpovědi zaslané na e-mail podpora@mimia.cz nebo na adresu provozovatele, ve lhůtě jednoho měsíce od chvíle, kdy se o zamýšlené změně dozví, neučiní-li tak, má se za to, že se změnami souhlasí.
 5. Výpověď učiněná Členem dle předchozího odstavce se uplatní na všechny smluvní vztahy mezi Členem a Provozovatelem. Výpovědní doba je 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po dní, kdy výpověď dojde Provozovateli. 
 6. Důvodem pro změnu obchodních podmínek může být zejména změna právních předpisů, změna poskytovaných služeb, změna obchodních podmínek dodavatelů, kteří Provozovateli poskytují své služby.

II.DEFINICE POJMŮ 

 1. Ceník – přehled aktuálních cen včetně DPH, za něž Provozovatel nabízí své služby, dostupný na www.mimia.cz/cenik
 2. Člen – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání MIMIA systému
 3. Kupující – Člen, který má zájem koupit Zboží
 4. MIMIA systém- Provozovatelem zajišťovaný systém umožňující registraci Členů a jejich následné využívání všech nabízených služeb, zejména prodej a nákup Zboží, miminet a další
 5. Miminet – služba poskytovaná Provozovatelem Členům – interní sociální síť
 6. NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 7. Obchodní podmínky – Obchodní podmínky k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti s užíváním MIMIA systému
 8. Prodávající – Člen, který nabízí Zboží k prodeji
 9. Prodávající podnikatel – fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky podnikatele dle ustanovení § 420 a § 421 NOZ, která nabízí Zboží k prodeji,
 10. Profil člena – účet registrovaného Člena, který ho opravňuje k užívání služeb MIMIA systému a který Člen sám spravuje
 11. Provozovatel – společnost Webgrace s.r.o., IČO: 068 19 737, se sídlem Brno, Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104470, telefon: 778 489 766
 12. Smlouva o užívání MIMIA systému – smlouva mezi Členem a Provozovatelem o užívání MIMIA systému, která je uzavřena okamžikem registrace Člena
 13. Spotřebitel – fyzická osoba za podmínek ustanovení § 419 NOZ
 14. Zájemce – fyzická osoba, která dovršila věk 18 let nebo právnická osoba, která není Členem, ale pohybuje se na portálu mimia.cz za účelem registrace
 15. Zboží – movité věci, které jsou určeny k tomu být předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Členy a které odpovídají Obchodním podmínkám

III.MIMIA SYSTÉM

 1. Provozovatel provozuje MIMIA systém za účelem umožnění Prodávajících nabízet Zboží k prodeji a Kupujícím vyhledávat Zboží vhodné ke koupi, a to vše bez provize Provozovatele. Součástí MIMIA systému je rozsáhlý Profil člena, který lze využívat ke komunikaci s ostatními Členy, prezentaci Zboží atd.
 2. Provozovatel není stranou realizovaných obchodů Prodávajících a Kupujících a uzavíraných kupních smluv se nijak neúčastní. Provozovatel negarantuje splnění povinností ujednaných mezi Prodávajícím a Kupujícím, stejně jako nenese za realizaci či nerealizaci koupě žádnou odpovědnost. Provozovatel nenabízí vlastní Zboží. Reklamace a uplatnění práv z vad Zboží jsou Kupující povinni řešit přímo s Prodávajícími.
 3. Zájemci nemají žádný právní nárok na registraci a užívání MIMIA systému. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím Členem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

4. Možnosti MIMIA systému – co systém uživatelům nabízí?

4.1 Nabídka zboží
Prostřednictvím MIMIA systému zajišťuje Provozovatel Členům možnost nabízet Zboží ke koupi, a to v těchto formách:

4.1.1 AUKCE

a) aukce,
Aukce je forma veřejné soutěže, kdy cílem Prodávajícího je získat nejvýhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž jediným hodnotícím kritériem je Kupujícím nabízená kupní cena.

b) aukce s volbou koupit hned
Aukce s volbou Koupit hned je alternativním návrhem Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy buď za předem stanovenou kupní cenu (zpravidla vyšší) v takovém případě kupní smlouvu uzavře Prodávající s tím Kupujícím, který jako první akceptuje bez výhrad požadovanou kupní cenu za nabízené Zboží anebo v rámci veřejné soutěže dle 4.1.1 písm. a) 

4.1.2 BAZAR
Standardní nabídka Prodávajícího ke koupi bazarového Zboží. Vedle definice Zboží je součástí nabídky kupní cena, za kterou je prodávající ochoten uskutečnit prodej.

4.1.3.NOVÉ ZBOŽÍ
Standardní nabídka Prodávajícího ke koupi nového Zboží. Vedle definice Zboží je součástí nabídky kupní cena, za kterou je prodávající ochoten uskutečnit prodej. Nabídku ke koupi nového zboží mohou činit pouze Členové ve formě Členství business.

4.2 Členství, druhy členství
MIMIA systém, tj. všechny jeho součásti (prodejní sekci, miminet, diskuse, fóra aj.) mohou užívat jen Členové. Členství je základním předpokladem účasti v MIMIA systému, může mít několik forem a vzniká na základě registrace a případné úhrady členského příspěvku. Členství může být buď základní, nebo VIP. VIP členství se dále dělí na Členství premium a Členství business. Změnu formy členství ze základního na VIP členství je možno provést kdykoli.

4.2.1 ZÁKLADNÍ ČLENSTVÍ ZDARMA

Základní členství v MIMIA systému je zdarma a k jeho spuštění stačí pouhá registrace.

Základní členství zahrnuje zejména:

 • časově neomezený přístup do MIMIA systému
 • vlastní Profil člena na portálu MIMIA.cz
 • možnost vkládání 3 nabídek najednou
 • možnost přidat ke každé nabídce 1 fotografii Zboží
 • dobu zveřejnění nabídky - aukce 1 týden 

Kompletní obsah základního členství je dostupný na https://www.mimia.cz/cenik

4.2.2 ČLENSTVÍ PREMIUM
Druh členství premium je zvýhodněné členství, které obsahuje oproti základnímu členství řadu výhod. Jedná se o zpoplatněnou formu členství. Aktuální výše členského příspěvku Ceník.

Členství premium zahrnuje zejména:

 • časově neomezený přístup do MIMIA systému
 • vlastní Profil člena na portálu MIMIA.cz
 • možnost vkládání 100 nabídek najednou
 • možnost přidat ke každé nabídce 6 fotografií Zboží
 • dobu zveřejnění nabídky - aukce až 3 týdny
 • generování inzerátu a jeho umístění v rámci reklamních ploch portálu mimia.cz
 • archivaci expirované nabídky a možnost její opětovné aktivace
 • možnost zasílání různých informací e-mailem

Kompletní obsah členství premium je dostupný na https://www.mimia.cz/cenik

4.2.3. ČLENSTVÍ BUSINESS
Členství business je nejkomfortnějším druhem členství, které zaručuje vysokou efektivitu při zobchodování nabídek. Jedná se zpoplatněnou formu členství, přičemž aktuální výše členského příspěvku viz Ceník.

Členství business zahrnuje zejména:

 • časově neomezený přístup do MIMIA systému
 • vlastní profil na portálu MIMIA.cz
 • možnost prodeje nového nebazarového Zboží
 • možnost vkládání až 500 nabídek najednou
 • možnost přidat ke každé nabídce 12 fotografií Zboží
 • dobu zveřejnění nabídky – aukce až 4 týdny
 • generování inzerátu a jeho umístění v rámci reklamních ploch portálu mimia.cz
 • archivaci expirované nabídky a možnost její opětovné aktivace, včetně archivace historie zájemců o Zboží a komunikace s nimi
 • možnost zasílání různých informací e-mailem

Kompletní obsah členství business je dostupný na https://www.mimia.cz/cenik

4.3 Profil Člena

4.3.1 Provozovatel v rámci portálu MIMIA.cz zřizuje každému Členovi vlastní Profil člena. Profil Člena umožňuje komunikaci Členů navzájem, vkládání nabídek, správu nabídek, seznam uskutečněných obchodů – prodejů i nákupů, přístup do sociální mimi sítě Miminet, vkládání fotografií, videí, diskuse.

4.3.2 Profil člena si spravuje každý Člen sám tak, aby odpovídal jeho požadavkům. Člen si zejména samostatně volí soukromí, tj. které informace jsou komu přístupné a dále si nastavuje formu upozornění na zprávy, nabídky, reklamní sdělení aj. Je odpovědností Člena, aby nastavení Profilu člena věnoval zvýšenou pozornost. Provozovatel tímto Člena informuje, že příspěvky v diskusi a nabídky zboží zveřejněné Členem jsou veřejné a na portálu mimia.cz je tak mohou vidět i „nečlenové“.

4.3.3 Člen je povinen údaje uvedené v Profilu člena aktualizovat tak, aby odpovídali skutečnosti.

4.3.4 Vylučuje se možnost, aby jedna osoba vlastnila více Profilů člena. V případě, že Provozovatel zjistí, že Člen zakládá více členství – Profilů člena za jakýmkoli účelem, např. vyhýbaní se zpoplatněnému členství, vyhrazuje si Provozovatel oprávnění zrušení členství takového Člena, a to okamžitě.

4.3.5 Provozovatel zakazuje jakoukoli manipulaci s Profilem člena jiného Člena. V případě zjištění takové činnosti je Provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy se Členem, který porušil tento zákaz, a s okamžitou platností mu zrušit Profil člena i registraci v MIMIA systému.

5. Podmínky užívání MIMIA systému, registrace

5.1 MIMIA systém mohou užívat pouze Členové.

5.2 Registrace

5.2.1 Podmínkou možnosti nabízet a kupovat Zboží v MIMIA systému, stejně jako využívat jakoukoli jinou službu MIMIA systému, je registrace. Registrace je zdarma. Následně si Člen může vybrat, zda bude využívat pouze základní bezplatnou formu členství nebo si zvolí placenou formu – VIP členství, a to buď Členství premium nebo Členství business.

5.2.2 Registrovat se mohou fyzické osoby za předpokladu, že jsou starší 18 let a jsou plně svéprávné a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném registru.

5.2.3 REGISTRACE FYZICKÉ OSOBY 
Fyzická osoba v rámci registrace vyplní: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, uživatelské jméno, heslo, datum narození. Dobrovolným údajem je okres, kdy tento údaj napomáhá obchodu mezi Členy ze stejných regionů tak, aby mohlo docházet např. k osobnímu převzetí Zboží apod. 

5.2.4 REGISTRACE FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. fyzická osoba podnikatel v rámci registrace vyplní: jméno, příjmení, úplnou adresu sídla, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu
 2. právnická osoba v rámci registrace vyplní: název právnické osoby, úplnou adresu sídla, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu

5.2.5 Registrace je pro všechny osoby dokončena okamžikem, kdy Zájemce prostřednictvím odkazu v potvrzovacím e-mailu, který obdrží od Provozovatele, registraci potvrdí. Potvrzením registrace je uzavřena Smlouva o užívání MIMIA systému mezi Provozovatelem a Členem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky. Potvrzením registrace je považováno za výslovnou žádost Člena o započetí s poskytováním služeb Provozovatele Členovi.

5.2.6 Zájemce a následně Člen je povinen uvádět o své osobě pravdivé nezkreslené údaje. Údaje nesmí být klamavé či zavádějící.

5.2.7 Uživatelské jméno užité při registraci není možno později měnit. Uživatelské jméno může obsahovat písmena a číslice. Uživatelské jméno musí být originální (dva Členové nemohou mít shodné uživatelské jméno) a nesmí obsahovat vulgarismy.

5.2.8 Členové jsou povinni udržovat zadané údaje v aktuální podobě, tj. změna údajů musí být Členem bez prodlení zaznamenána do MIMIA systému. Zjistí-li Provozovatel, že Člen neaktualizoval své údaje, přestože došlo k jejich změně, vyhrazuje si právo zablokovat Profil člena, a to až do doby nápravy. 

5.2.9 Členové mají Provozovatelem zajištěn neomezený přístup ke svým údajům a mohou je kdykoli změnit. Dále mohou Členové vyzvat Provozovatele k odstranění jejich údajů z databáze Provozovatele po ukončení členství v MIMIA systému.

5.3 Úhrada VIP členství

5.3.1 Úhradu je možno provést prostřednictvím SMS, bankovním převodem, platební kartou nebo bankovní peněženkou. Úhrada je provedena a VIP členství je pro Člena aktivní okamžikem připsání platby na účet Provozovatele. Provedení úhrady je považováno za výslovnou žádost Člena o započetí s poskytováním služeb v rozsahu VIP členství Provozovatelem Členovi.

5.3.2 Veškeré formy úhrady jsou realizovány prostřednictvím platební brány GoPay, jejímž poskytovatelem je společnost GOPAY s.r.o., IČO 260 46 768, se sídlem Planá 67, PSČ 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 11030 (dále jen „GoPay“). www.gopay.cz

5.3.3 úhrada Členství premium
Úhrada za Členství premium může být týdenní, měsíční půlroční nebo roční. Výše aktuální ceny Členství premium je stanovena v Ceníku.

5.3.4 úhrada Členství business
Úhrada za Členství business může být týdenní, měsíční půlroční nebo roční. Výše aktuální ceny Členství business je stanovena v Ceníku.

5.3.5 VIP členství a s ním spojená úhrada jsou přednastaveny jako opakující se (automatická prolongace zvolené formy členství a periodicity úhrady), tuto přednastavenou funkci může Člen jednoduše zrušit v rámci platby přes platební bránu www.gopay.cz

5.4 Hodnocení Členů
Členové mají možnost se vzájemně hodnotit, a to % vyjádřením spokojenosti s prodejem/koupí. Hodnocení jiného Člena je dobrovolné. Hodnocení Členů je nástroj, který slouží ke zkvalitnění obchodního prostředí v MIMIA systému a přispívá k lepší orientaci v rámci nabídek umístěných v MIMIA systému.

5.5 Povinnosti Člena
Členové jsou při všech činnost realizovaných v rámci portálu MIMIA.cz povinni dodržovat právní předpisy, dále dodržovat dobré mravy a v případě podnikatelů také pravidla ochrany práv spotřebitele a zásady poctivého obchodního styku.

5.6 Každý Člen nese sám své náklady na použití prostředků komunikace na dálku za účelem užívání portálu mimia.cz a MIMIA systému.

6. Prodej a nákup

6.1 Zakázané zboží
Portál mimia.cz je místem, které má sloužit primárně k setkávání rodičů, k výhodným prodejům a nákupům potřebného, respektive již nepotřebného zboží po dětech apod. Provozovatel proto níže demonstrativním výčtem definuje seznam zakázaného zboží. Bude-li Zakázané zboží nabízeno bude taková nabídka smazána a v případě opakujícího se porušení této povinnosti ze strany Člena má Provozovatel oprávnění blokace Profilu takového člena. Provozovatel má právo smazat i nabídku Zboží níže v seznamu Zakázaného zboží neuvedeného v případě, že by obchodování takového Zboží mohlo poškodit dobrou pověst Provozovatele nebo bylo v rozporu s právním řádem.

Zakázané zboží:

 • alkohol, drogy a jiné omamné či psychotropní látky
 • archeologické nálezy
 • auta, motorky, čtyřkolky
 • cenné papíry, 
 • erotické zboží
 • finanční produkty a nástroje, úvěry, půjčky
 • hudba, filmy
 • chemikálie
 • léky, léčivé přípravky, zdravotnické potřeby
 • lidské orgány
 • materiály s pornografickou či sexuální tematikou
 • nemovité věci
 • padělky (neoriginální předměty)
 • potraviny
 • software, programy
 • tabákové výrobky
 • umělecké předměty
 • zboží, jehož nabídka, prodej nebo koupě zasahuje do práv třetích osob k duševnímu vlastnictví
 • zboží sloužící jakékoli propagandě
 • zbraně a střelivo
 • zvířata a rostliny
 • a veškeré další zboží nesouvisející s předmětem MIMIA systému, kterým jsou děti a dětské zboží.

6.2 Pořadí a zobrazení nabídek
Nabídky se v MIMIA systému řadí dle data a času jejich učinění. V případně shodnosti data a času učinění nabídky více Členy určuje pořadí nabídky forma členství nejvýše bude zařazena nabídka Člena se členstvím business, za ním by následovalo členství premium a poté základní členství.

6.3 Pravidla pro Prodávající

6.3.1 Umisťování Zboží

 1. Každá nabídka Zboží k prodeji musí být skutečnou nabídkou skutečného Zboží, je zakázáno umisťovat zboží pouze na ukázku.
 2. Zboží je třeba zařadit do správné kategorie nejlépe odpovídající druhu a povaze Zboží. Provozovatel si tímto vyhrazuje právo nabídku Zboží z MIMIA systému odstranit v případě, že nebude dodržena povinnost řádného zařazení Zboží do správné kategorie.
 3. popis a případná fotografie Zboží musí co nejvěrněji zachycovat skutečnou povahu a stav Zboží. Popis Zboží musí být v českém jazyce a dostatečně informující tak, aby Kupující nebyl uváděn v omyl. Zakazuje se využívání popisu Zboží k jiným účelům, zejména k inzerci nebo reklamě na služby či zboží obchodované jinde než na MIMIA systému.
 4. popis Zboží nesmí zasáhnout do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví, Člen nesmí při popisu Zboží parazitovat na pověsti třetích osob. Je zakázáno v nabídkách uvádět názvy jiných zavedenějších výrobců či výrobků, než kterými Zboží skutečně je („jako…“ „ve stylu…“)
 5. Člen je oprávněn připojit k nabídce fotografii Zboží, tímto jednáním však nesmí zasáhnout do práv třetích osob. Bez souhlasu výrobce je zakázáno vkládat katalogové fotografie nezachycující konkrétní nabízený kus Zboží.
 6. Prodávající je povinen uvést cenu Zboží a rovněž cenu Zboží v případě aukce s volbou koupit hned. Cena Zboží je včetně DPH,
 7. vložením nabídky včetně fotografií uděluje Člen Provozovateli právo s obsahem nabídky, a to včetně fotografií, dále nakládat, zejména ho šířit a užívat k propagačním účelům MIMIA systému.

6.3.2 Nemožnost plnění
Pro případ nemožnosti plnění ze strany Prodávajícího v důsledku zejména zničení či krádeže Zboží, má Prodávající právo nabídku Zboží odstranit, a to i v případě aukce nebo aukce s volbou koupit hned.

6.3.3 Změna nabídky
Změní-li Prodávající popis Zboží je Kupující oprávněn návrh kupní smlouvy učiněný prostřednictvím příhozu (aukce, aukce s volbou koupit hned) odvolat, o využití tohoto práva je Kupující Prodávajícího povinen informovat, a to libovolnou formou.

6.3.4 Prodávající podnikatel

 1. Prodávající podnikatel je povinen splnit všechny své povinnosti vůči Kupujícím spotřebitelům, zejména informační povinnost a poučovací povinnost. Informace, které je Prodávající podnikatel povinen dle zákona sdělit Kupujícím spotřebitelům a které nejsou součástí Profilu člena či nabídky Zboží, je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu v potřebném rozsahu jiným vhodným způsobem.
 2. Prodávající podnikatel je povinen zejména splnit vůči spotřebiteli tyto povinnosti: informovat spotřebitele dle ustanovení § 1811 a § 1820 a násl., poučit spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy, informovat spotřebitele o právech z vadného plnění aj. Výčet uvedený v tomto bodě není úplný a provozovatel za něj nenese odpovědnost.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení jakýchkoli zákonných povinností Prodávajícími podnikateli, tito jsou sami povinni znát a dodržovat povinnosti, které jim ukládá právní řád a jejichž splnění se mohou spotřebitelé odpovídajícím způsobem domáhat.

6.4 Pravidla pro Kupující
Kupující jsou zejména povinni převzít Zboží a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

6.5 Konkrétní obsah kupní smlouvy
Portál mimia.cz je pouze místem, kde setkává nabídka s poptávkou, tedy Prodávající a Kupující. Zájmem Provozovatele není jakkoli smluvní vztah těchto smluvních stran regulovat. Je tedy čistě na Prodávajícím a Kupujícím, jaké podmínky kupní smlouvy si vzájemně v rámci komunikace v MIMIA systému sjednají. Je na jejich úvaze, jakou zvolí dopravu, balení, lhůtu dodání atd. Cílem MIMIA systému je poskytnout Prodávajícím a Kupujícím příjemné přátelské prostředí pro realizaci drobných i větších prodejů a nákupů bez zbytečných formalit a pravidel.

6.5.1 Obecný postup uzavření kupní smlouvy v režimu AUKCE

Dobu trvání aukce, tedy lhůtu pro podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů), jejímž předmětem je prodej/koupě Prodávajícím specifikovaného Zboží, určuje výhradně sám Prodávající, je přitom limitován pouze formou zvoleného členství.

Prodávající uzavře kupní smlouvu se Členem, který učinil v době trvání aukce nejvyšší nabídku kupní ceny. Kupující i prodávající jsou povinni smlouvu uzavřít. Prodávající není oprávněn v rámci nastavení vlastních podmínek odmítnout návrhy na uzavření kupní smlouvy.

K akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku, kdy Prodávající kontaktuje Kupujícího, který nabídl nejvyšší kupní cenu.

6.5.2 Obecný postup uzavření kupní smlouvy v režimu AUKCE s volbou koupit hned

Při tomto typu nabídky Prodávající umožňuje Kupujícím využít postup dle 6.5.1 s alternativní možností Kupujících koupit Zboží za Prodávajícím pevně stanovenou kupní cenu. Pokud některý Kupující zvolí volbu koupit hned, bude aukce na 48 hodin přerušena za účelem dohody Prodávajícího a Kupujícího o konkrétních podmínkách kupní smlouvy. Pokud v uvedené lhůtě prodej Zboží nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím realizován, bude pokračovat aukce.

6.5.3 Obecný postup uzavření kupní smlouvy v režimu BAZAR, NOVÉ ZBOŽÍ 

Návrh na uzavření kupní smlouvy činí Prodávající prostřednictvím své nabídky Zboží. Podmínky prodeje si Prodávající a Kupující, který Prodávajícího kontaktoval dohodnou individuálně prostřednictvím interní komunikace v MIMIA systému.

7. Diskuse, fóra, komentáře, miminet

7.1 Člen nesmí v rámci diskuzních příspěvků, komentářů či jiných prostředků sloužících k vkládání obsahu do MIMIA systému vkládat obsah, který jakýmkoli způsobem porušuje právní řád České republiky, poškozuje jiného Člena nebo Provozovatele.

7.2 Členové mohou dle svého uvážení užívat interní sociální síť Miminet. Člen má v rámci Profilu člena k dispozici komplexní nabídku nastavení soukromí, v rámci níž, si Člen sám reguluje zobrazení informací v rámci sítě Miminet.

7.3 Provozovatel tímto Člena informuje, že příspěvky v diskusi a nabídky zboží zveřejněné Členem jsou veřejné a na portálu mimia.cz je tak mohou vidět i „nečlenové“.

8. Oprávnění a odpovědnost Provozovatele

8.1 Provozovatel nekontroluje nabídky učiněné Prodávajícími. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídku Zboží, tj. za její obsah, za popis Zboží ani za Zboží samotné, tj. za jeho stav, úplnost, kvalitu, právní vady atd. Dozví-li se však Provozovatel, že došlo ze strany Prodávajícího v rámci učiněné nabídky k zásahu do autorského práva či jiných práv duševního vlastnictví třetí osoby je oprávněn část nabídky (např. fotografii) či celou nabídku z MIMIA systému odstranit.

8.2 Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za splnění či nesplnění informační povinnosti Prodávajících podnikatelů vůči Kupujícím spotřebitelům ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. NOZ. 

8.3 Provozovatel portálu MIMIA.cz neodpovídá za případy, kdy vyjde najevo, že identita registrovaného Člena nebyla správná. Provozovatel identitu Členů neprověřuje.

8.4 Pojme-li Provozovatel podezření z porušení právních předpisů má Provozovatel oprávnění okamžitě blokovat či smazat nabídku a/nebo blokovat Profil člena.

8.5 Provozovatel výslovně prohlašuje, že v případě podezření ze spáchání trestného činu bude neprodleně informovat orgány činné v trestním řízení. V této souvislosti Provozovatel informuje Členy, že je povinen předat orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům osobní údaje Člena vyjde-li najevo, že se Člen prostřednictvím MIMIA systému dopustil nebo se mohl dopustit jednání v rozporu s právními předpisy, které je kvalifikováno nebo prověřováno jako trestný čin nebo přestupek.

8.6 Obsah umístěný na portálu mimia.cz je rovněž chráněn v rámci autorského práva. Je výslovně zakázáno rozmnožování, kopírování či šíření obsahu portálu mimia.cz, a to jakoukoli formou. Je zakázán jakýkoli technický zásah do portálu mimia.cz, je zakázána jakákoli změna či blokace obsahu nebo jakékoli narušování činnosti MIMIA systému.

9. Sankce za porušování pravidel

9.1 V případě, že dojde ze strany Člena k porušení pravidel uvedených v Obchodních podmínkách je Provozovatel oprávněn blokovat Profil člena. V případě opakovaného či závažného porušení pravidel si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit registraci Člena v MIMIA systému, a to bez náhrady.

9.2 Provozovatel je oprávněn blokovat Profil člena i v případě, že Člen poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo poškozuje jiné Členy, zejména nepravdivými či urážlivými informacemi.

9.3 Blokace Profilu člena neznamená zrušení registrace Člena a jeho Profilu člena, po odblokování Profilu člena je tento zase aktivní. V případě, že je Profil člena blokován, je Členovi znemožněn přístup do MIMIA systému, tj. Člen se nemůže do MIMIA systému přihlásit. Zrušení blokace Profilu člena je třeba řešit prostřednictvím kontaktního e-mailu Provozovatele podpora@mimia.cz.

9.4 Pro případ blokace nebo zrušení Profilu člena Provozovatelem z důvodů porušování Obchodních podmínek, Smlouvy o užívání MIMIA systému či z jiných důvodů uvedených v tomto článku nenáleží Členovi s placenou formou Členství náhrada, a to ani v případě, že uhrazené členství dosud nespotřeboval.

9.5 Provozovatel je oprávněn smazat nabídku Člena, která je v rozporu s Obchodními podmínkami či zákonem.

9.6 Člen, jemuž byl zablokován Profil člena nebo zrušena registrace, nebo vůči němuž Provozovatel odstoupil od Smlouvy o užívání MIMIA systému, se nemůže bez předchozího výslovného souhlasu Provozovatele znova registrovat.

10. Odstávka /porucha MIMIA systému

10.1I přes maximální úsilí Provozovatele na bezporuchovém chodu MIMIA systému není vyloučeno, že dojde k neplánované odstávce MIMIA systému v důsledku poruchy či jiné nepředvídatelné události.

10.2V případě, že odstávka MIMIA systému (či jeho významná poruchovost – technické potíže) trvá více než 12 hodin, vzniká Členům majícím uhrazeno VIP členství nárok na vratku poměrné části úhrady VIP členství, a to za dobu nefunkčnosti či poruchovosti MIMIA systému. Žádost o vratku může Člen zaslat na e-mail: podpora@mimia.cz 

10.3V důsledku odstávky MIMIA systému nevzniká Členům právo na náhradu škody ve formě ušlého zisku. 

IV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Odstoupení Člena

 1. Člen spotřebitel dle ustanovení § 419 NOZ, je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy o užívání MIMIA systému. Odstoupení od Smlouvy o užívání MIMIA systému může spotřebitel zaslat na adresu Provozovatele nebo rovněž na podpora@mimia.cz, Provozovatel je v takovém případě povinen potvrdit Členovi spotřebiteli přijetí odstoupení zaslaného prostřednictvím e-mailu. V případě odstoupení od Smlouvy o užívání MIMIA systému Členem spotřebitelem dle tohoto odstavce, má Člen nárok na vrácení úhrady za VIP členství, zvolil-li tento druh členství, a to poníženou o poměrnou zužitkovanou část za dobu trvání Smlouvy o užívání MIMIA systému.
 2. Poruší-li Provozovatel Smlouvu o užívání MIMIA systému podstatným způsobem, může Člen dle ustanovení § 2002 NOZ bez zbytečného odkladu od Smlouvy o užívání MIMIA systému odstoupit.

2. Odstoupení Provozovatele

2.1 Poruší-li Člen Smlouvu o užívání MIMIA systému podstatným způsobem, může Provozovatel dle ustanovení § 2002 NOZ bez zbytečného odkladu od Smlouvy o užívání MIMIA systému odstoupit. Za podstatné porušení Smlouvy o užívání MIMIA systému ze strany Člena se považuje zejména: 

 1. vytváření duplicitních registrací za účelem obcházení limitů pro jednotlivé úrovně členství, z důvodu obcházení blokace Profilu Člena nebo z důvodu obcházení negativních hodnocení získaných od jiných členů,
 2. sdělení nepravdivých údajů při registraci nebo nedodržení povinnosti aktualizovat údaje v případě jejich změny,
 3. zásah do Profilu člena jiného Člena,
 4. porušování pravidel pro vytváření nabídek prodeje,
 5. poškozování provozovatele nebo jiných Členů, to zejména uváděním nepravdivých, urážlivých nebo poškozujících informací
 6. neoprávněné zasahování do portálu mimia.cz a jeho obsahu 
 7. vyzývání k uskutečnění prodejů mimo MIMIA systém
 8. nabídka nebo prodej Zboží uvedeného v seznamu Zakázané zboží
 9. prodej Zboží, jehož kvalita a vlastnosti neodpovídají nabídce uveřejněné v MIMIA systému
 10. zásah do Profilu člena jiného Člena.

3. Výpověď Člena

3.1 Člen má právo i bez udání důvodu vypovědět Smlouvu o užívání MIMIA systému, a to písemnou výpovědí zaslanou na adresu Provozovatele nebo na e-mail podpora@mimia.cz. Smluvní vztah zaniká uplynutím výpovědní doby.

3.2 Výpovědní doba je 30 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena Provozovateli. V případě vypovězení Smlouvy o užívání MIMIA systému Členem dle tohoto odstavce, má Člen nárok na vrácení úhrady za VIP členství, zvolil-li tento druh členství, a to poníženou o poměrnou zužitkovanou část za dobu trvání Smlouvy o užívání MIMIA systému.

 

V. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A SPORŮ

1. Stížnosti a podněty k činnosti Provozovatele včetně MIMIA systému mohou Uživatelé zasílat Provozovateli na e-mail podpora@mimia.cz

2. K mimosoudnímu řešení stížností a sporů vzniklých při užívání portálu MIMIA.cz, v případě, že jednou stranou je Člen spotřebitel ve smyslu § 419 NOZ a druhou stranou Provozovatel, je příslušná Česká obchodní inspekce www.coi.cz Vznikne-li tedy spor mezi Členem spotřebitelem a Provozovatelem je Člen spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu k České obchodní inspekci.

3. Členové, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště, přičemž seznam spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise zde: https://ec.europa.eu/commission/index_en

4. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na spory vznikající mezi Členy navzájem – vztah Prodávající x Kupující. V případě, že je však Kupující spotřebitelem a Prodávající podnikatelem může být tento spor vyplývající z kupní smlouvy řešen mimosoudně Českou obchodní inspekcí, ale bez účasti Provozovatele.

5. K řešení stížností a sporů na úseku ochrany osobních údajů je oprávněn Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré právní vztahy vznikající v rámci užívání portálu MIMIA.cz, zejména na základě smlouvy mezi Provozovatelem a Členem se řídí českým právem, zejména NOZ.

2. Pro případ, že by jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo nebo se stalo neplatným či neúčinným nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek či Smlouvy.