Načítání...

Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ
verze 1/2018 účinná od 25. 5. 2018

I. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek (portálu) www.mimia.cz, zejména našimi registrovanými uživateli.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů důsledně podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.  5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. 

4. Obsah dokumentu:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

1.
Webgrace s.r.o.
IČO: 068 19 737 
se sídlem Brno, Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104470 (dále jen „Správce“)
kontaktní e-mail: podpora@mimia.cz 
webové stránky: www.mimia.cz

III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME? 

1. Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, my sami aktivně žádné údaje o vás nevyhledáváme a nezpracováváme. Jedná se zejména o poskytnutí údajů vyplněním registračního formulářů na mimia.cz, uvedením dalších údajů do zřízeného uživatelského účtu (Profil člena) na našem webu a dále údaje, které sami bez možnosti našeho ovlivnění zveřejníte na mimia.cz (např. fotografie, popisky fotografií, údaje obsažené v inzerátech, v diskusích atd.)

2. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

3. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu, jedná se o povinné údaje v rámci registračního formuláře.

4. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

4.1 Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

4.1.1 FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEL

jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo, okres, profilová fotografie, záznamy o vašem členství a případných úhradách členství, a dále údaje obsažené ve vašich inzerátech, na vašem profilu (fotografie, komentáře aj.) a v diskusích. 

4.1.2 FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL

jméno, příjmení, úplná adresa sídla, pohlaví, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), profilová fotografie, záznamy o vašem členství a případných úhradách členství, a dále údaje obsažené ve vašich inzerátech, na vašem profilu (fotografie, komentáře aj.) a v diskusích.

4.1.3 FYZICKÁ OSOBA NEREGISTROVANÁ – NEČLEN

o fyzických osobách, které navštíví náš portál mimia.cz avšak neprovedou registraci a nejsou členy v rámci žádné úrovně členství, zpracováváme jen ty údaje, které samy zveřejní v diskusích otevřených na mimia.cz, jedná se tedy o zjevné zveřejnění osobních údajů subjektem údajů.

4.2 Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie údajů.

IV. K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, PO JAKOU DOBU A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

1.1 Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o užívání MIMIA systému a poskytovat vám naše služby spočívající zejména v možnosti účastnit se nákupu a prodeje zboží, užívat miminet aj. a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: 

1.1.1 FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEL

jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo,  záznamy o vašem členství a případných úhradách členství 

1.1.2 FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL

jméno, příjmení, úplná adresa sídla, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), záznamy o vašem členství a případných úhradách členství.

1.2 Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.

1.3 K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi – po dobu existence vašeho členství. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

2.1 Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracováváme tyto údaje: záznamy o úhradách členství.

2.2 Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

3.1 Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

3.1.1 ochrana a prokázání našich práv a právních nároků 

zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje z uzavřené smlouvy, naší vzájemné komunikace, záznamy o úhradách členství.

3.1.2 přímý marketing 

pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich uživatelů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený.

4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

4.1 Mezi údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu patří údaj o okrese, kde se zdržujete. Tento údaj zpracováváme, neboť napomáhá obchodu mezi členy ze stejných regionů, aby mohlo docházet např. k osobnímu odběru zboží obchodovaného mezi členy na mimia.cz. Tento osobní údaj zpracováváme pouze po dobu, kdy ho máte vyplněn ve svém uživatelském účtu (Profil člena), nejdéle však po dobu trvání vašeho členství. Tento údaj můžete kdykoli změnit či smazat v rámci vlastního přístupu ke svému uživatelskému účtu. 

4.2 Profilová fotografie, údaje obsažené ve vašich inzerátech, na vašem profilu (fotografie, komentáře aj.) a v diskusích. Pokud v rámci portálu mimia.cz zveřejníte jakékoli osobní údaje tak jejich zveřejněním nám udělujete souhlas s jejich zpracováním, neboť jsou uloženy na námi provozovaných uložištích a serverech. S osobními údaji uvedenými v tomto odstavci nikterak nenakládáme, nešíříme, netvoříme z nich databáze a nezpřístupňujeme je jiným způsobem než v rámci nastavení soukromí, které sami učiníte v uživatelském účtu (Profil člena). Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho členství nebo po dobu, než je sami z portálu mimia.cz odstraníte. Berte v potaz, že z technických důvodů může odstraněný obsah zůstat po omezenou dobu v záložních kopiích (ačkoli nebude viditelný pro ostatní členy). Odstraněný obsah se navíc může zobrazovat, pokud jste ho sdíleli s jinými osobami, které ho neodstranily.

5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

5.1 Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

5.2 Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

2. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz 

VII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu: podpora@mimia.cz Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu našeho sídla uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. 

2. Aktuální verzi tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách https://www.mimia.cz/ochrana-osobnich-udaju